Staphorst   0522-461798

Privacy Voorwaarden

Wij leggen u hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u aan deze 
verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy Troost Installaties Staphorst
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door 
ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywet. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat wij:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor 
ze worden verwerkt.
U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer 
wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt.
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in 
opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en 
functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens 
van u verwerken:
⦁ voor- en achternaam
⦁ bedrijfsgegevens
⦁ e-mailadres
⦁ telefoonnummer
⦁ functie
⦁ geboortedatum
⦁ geslacht
⦁ NAW-gegevens
⦁ IBAN
⦁ betaalmethode
⦁ informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
⦁ IP-adres
⦁ internet en apparaat type

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten 
of functionaliteiten u gebruikt):
⦁ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
⦁ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
⦁ Om goederen en diensten bij u af te leveren.
⦁ Het afhandelen van uw betaling.
⦁ Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor 
onze administratie t.b.v. een belastingaangifte.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u 
bestelde producten of aangevraagde diensten.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of 
toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. 
In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te 
beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de 
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig 
is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat 
de wet ons dit verplicht.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op met info@troost-installatie.nl.

Cookies
Troost Installaties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken 
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten 
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we inzicht hebben 
in hoe de website beter kan worden ontwikkeld.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het 
plaatsen hiervan.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben 
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een 
mens (bijvoorbeeld een medewerker van Troost Installaties) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Troost Installaties en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@troost-installaties.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan 
het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. 
Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens 
omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer 
informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. 
Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent.
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande 
contactgegevens:
Tel: +31(0)522 461798
E-mail: info@troost-installaties.nl